Sense categoria

Virtualització: Què és i quins avantatges té?

By 10-02-2023_ No Comments

Virtualització: Què és i quins avantatges té?

La posada en marxa de la virtualització és actualment considerada una de les millors decisions a nivell empresarial pels avantatges que comporta, però en què consisteix?

D’acord amb estimacions de la signatura analista IDC, actualment el cost d’operació d’un servidor sobrepassa el d’adquisició, és a dir, costa més l’alimentació elèctrica i de refrigeració del servidor del que inicialment es pagaria per ell. Igualment cal valorar l’ús de l’espai físic i els costos dels mobles per metre quadrat.

El que la virtualització proposa és la reducció d’aquests costos mitjançant la consolidació de servidors, és a dir, la virtualització d’un determinat nombre d’equips físics en un de sol.

 Beneficis

La majoria dels servidors es troben funcionant molt per sota de la seva capacitat total, però gràcies a la virtualització s’aconsegueix optimitzar la utilització de recursos en executar diverses màquines virtuals en un mateix equip i millorar de manera considerable el consum energètic.

Un altre avantatge és la flexibilitat, ara és possible posar en marxa un nou servei en un instant, gràcies a que la majoria dels proveïdors d’aquesta mena de solucions han aconseguit simplificar la infraestructura de TU mitjançant la virtualització.

En la recuperació davant desastres també juga un paper important, aconseguint restablir el servei en un mínim de temps i de manera senzilla. Amb l’ús de la virtualització guanyem seguretat quan succeeix algun desastre greu. Es poden crear còpies o imatges dels sistemes contínuament o abans de fer actualitzacions, perquè el temps de recuperació sigui el mínim.

Elements fonamentals

Hi ha dos actors bàsics a l’hora d’explicar com funciona la virtualització:

  • Màquina virtual. És el cor de la virtualització. Es crea completament per programari i pot executar sistemes operatius i aplicacions. Està recolzada pels recursos d’un servidor físic.
  • Hipervisor. És l’element que s’encarrega de crear una capa de virtualització. Assigna dinàmicament a cada màquina virtual els recursos que necessita, perquè, amb independència del sistema operatiu que utilitza, “entengui” que el maquinari físic del servidor principal està a la seva disposició.

 Diferents entorns de virtualització

Com hem vist, en poder crear diversos recursos a partir d’un únic equip o servidor, la virtualització millora l’escalabilitat i les càrregues de treball, al mateix temps que permet usar menys servidors i reduir el consum d’energia, els costos d’infraestructura i el manteniment.

Més enllà de la virtualització de servidors, trobem altres quatre categories principals on s’aplica aquest concepte:

  • Virtualització d’escriptori: permet que un servidor centralitzat ofereixi i administri escriptoris individualitzats.
  • Virtualització de xarxa: dissenyada per a dividir l’amplada de banda d’una xarxa en canals independents que s’assignen a servidors o dispositius específics.
  • Virtualització de software: separa les aplicacions del maquinari i el sistema operatiu.
  • Virtualització d’emmagatzematge: combina diversos recursos d’emmagatzematge en xarxa en un sol dispositiu d’emmagatzematge accessible per part de diversos usuaris.

Per a concloure, la virtualització és una eina molt útil, sempre que s’empri de manera adequada i es tinguis en compte els aspectes essencials en la planificació prèvia, perquè a l’hora d’implantar-la no ocorri cap imprevist. A inmove It Solutions podem ajudar-te si estàs decidit fer el salt a la virtualització. Proporcionem solucions integrals i consultoria general en aquest i altres àmbits informàtics i tecnològics.